PRIVASI

MELINDUNGI DATA ANDA
Sertai Kami Sekarang
Notis privasi
TUJUAN NOTIS INI
  • Notis ini direka bentuk untuk membantu anda memahami jenis maklumat yang kami kumpulkan berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami dan cara kami akan memproses dan menggunakan maklumat ini. Semasa menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda, kami akan mengumpul dan memproses maklumat yang biasanya dikenali sebagai data peribadi.
  • Notis ini menerangkan cara kami mengumpul, menggunakan, berkongsi, mengekalkan dan melindungi data peribadi.
  • Notis ini menetapkan hak individu anda, kami menerangkannya kemudian dalam Notis tetapi secara ringkasnya hak ini termasuk hak anda untuk mengetahui data yang dipegang tentang anda, cara data ini diproses dan cara anda boleh meletakkan sekatan ke atas penggunaan data anda.
APA ITU DATA PERIBADI?
  • Data peribadi ialah maklumat yang berkaitan dengan orang asli yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti. Contohnya termasuk nama individu, umur, alamat, tarikh lahir, jantina dan butiran hubungan.
  • Data peribadi mungkin mengandungi maklumat yang dikenali sebagai kategori khas data peribadi. Ini mungkin maklumat yang berkaitan dengan kesihatan individu, asal kaum atau etnik, pendapat politik, kepercayaan agama atau falsafah, keahlian kesatuan sekerja, data genetik dan biometrik, atau data yang berkaitan dengan orientasi seksual.
  • Data peribadi juga mungkin mengandungi data yang berkaitan dengan sabitan jenayah dan kesalahan.
  • Untuk tujuan melindungi dan memproses data sabitan jenayah dan kesalahan secara bertanggungjawab, data ini dilayan dengan cara yang sama seperti kategori data peribadi khas, di mana kami dikehendaki mengikut undang-undang untuk mematuhi keperluan pemprosesan data khusus.
DATA PERIBADI KAMI KUMPUL
Untuk kami menyediakan perkhidmatan pelaburan kepada anda dan untuk mentadbir pelaburan anda, kami akan mengumpul dan memproses data peribadi tentang anda. Kami juga akan mengumpul data peribadi anda di mana anda meminta maklumat tentang perkhidmatan kami.
Kami juga mungkin perlu mengumpul data peribadi yang berkaitan dengan orang lain apabila memberikan anda produk kami dan mentadbir pelaburan anda. Dalam kebanyakan keadaan, anda akan memberikan kami maklumat ini. Apabila anda mendedahkan data peribadi orang lain, anda mesti memastikan anda berhak berbuat demikian.
Anda boleh memberikan kami data peribadi semasa mendaftar untuk perkhidmatan kami, melalui borang permohonan, semasa melengkapkan borang hubungan, apabila anda menghubungi kami melalui telefon, semasa menulis kepada kami secara langsung atau kami melengkapkan borang bersama anda.
Kami akan berkongsi data peribadi anda dalam firma kami dan dengan rakan kongsi perniagaan. Ini adalah amalan biasa dalam industri kami di mana adalah perlu untuk berkongsi maklumat untuk mengurus dan mentadbir pelaburan anda dan mentadbir perniagaan kami.
Kami juga berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga yang dibenarkan. Ini adalah perlu apabila kita dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, di mana kita perlu mentadbir perniagaan kita dan menguruskan pelaburan anda.
Kami akan mengumpul data peribadi anda apabila anda melawati tapak web kami, di mana kami akan mengumpul pengecam elektronik dalam talian anda yang unik; ini biasanya dikenali sebagai alamat IP.
Kami juga akan mengumpul data peribadi elektronik apabila anda mula-mula melawat tapak web kami di mana kami akan meletakkan fail teks kecil yang biasanya dikenali sebagai kuki pada komputer anda. Kuki digunakan untuk mengenal pasti pelawat dan untuk memudahkan kebolehcapaian, dan untuk memantau tingkah laku pelawat apabila melihat kandungan tapak web, menavigasi tapak web kami dan apabila menggunakan ciri.
Kami mungkin merekodkan komunikasi anda dengan kami apabila menghubungi perkhidmatan pelanggan, aduan dan fungsi fokus pelanggan kami yang lain.
Di mana kami mengumpul data terus daripada anda, kami dianggap sebagai pengawal data tersebut iaitu kami adalah pengawal data. Apabila kami menggunakan pihak ketiga untuk memproses data anda, pihak ini dikenali sebagai pemproses data peribadi anda. Jika terdapat pihak lain yang terlibat dalam menguruskan pelaburan anda, jika mereka merujuk anda kepada kami, kami akan menjadi pengawal data bersama data peribadi anda.
‘Pengawal’ data bermaksud individu atau organisasi yang, bersendirian atau bersama-sama dengan orang lain, menentukan tujuan dan cara pemprosesan data peribadi.
‘Pemproses’ data bermaksud individu atau organisasi yang memproses data peribadi bagi pihak pengawal.
Sebagai penyedia perkhidmatan pelaburan, kami akan memproses kategori data berikut:
• Data peribadi seperti nama individu, alamat, tarikh lahir, jantina dan butiran hubungan
• Kategori khas data peribadi seperti data yang berkaitan dengan kesihatan perubatan untuk membantu mengenal pasti individu yang terdedah atau di mana anda atau orang lain memaklumkan kami tentang keadaan perubatan
• Data yang berkaitan dengan sabitan jenayah dan kesalahan seperti butiran tentang penipuan
Jika anda membantah pengumpulan, perkongsian dan penggunaan data peribadi anda, kami mungkin tidak dapat memberikan anda produk dan perkhidmatan kami.
Bagi tujuan memenuhi keperluan skop wilayah Akta Perlindungan Data, Mauritius dikenal pasti sebagai wilayah yang dinamakan tempat pemprosesan data peribadi berlaku.
Jika anda memerlukan maklumat lanjut tentang aktiviti kami atau butiran lanjut tentang cara kami mengumpul data peribadi dan dengan siapa kami berkongsi data, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel kepada cs@oneproglobal.com.
MENGAPA KAMI PERLUKAN DATA PERIBADI ANDA?
Kami akan menggunakan data peribadi anda untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda, untuk memberikan anda produk dan perkhidmatan pelaburan, untuk mentadbir pelaburan anda dan perniagaan kami, untuk menjawab sebarang permintaan daripada anda tentang perkhidmatan yang kami sediakan dan untuk memproses aduan.
Kami juga akan menggunakan data peribadi anda untuk mengurus akaun anda, melakukan analisis statistik pada data yang kami kumpulkan, untuk tujuan perancangan kewangan dan ramalan perniagaan dan untuk membangunkan baharu serta memasarkan produk dan perkhidmatan sedia ada.
Dalam membeli produk dan perkhidmatan kami, anda harus memahami bahawa anda sedang membuat kontrak dengan kami. Jika anda menghubungi kami untuk mendapatkan sebut harga atau meminta butiran mengenai perkhidmatan yang kami sediakan, kami menganggap diri kami mempunyai kepentingan perniagaan yang sah untuk memberikan anda maklumat lanjut tentang perkhidmatan kami.
Dalam beberapa situasi, kami mungkin meminta persetujuan anda untuk memasarkan produk dan perkhidmatan kami kepada anda, untuk berkongsi data anda atau untuk memindahkan data anda ke luar Kawasan Mauritius. Apabila kami memerlukan persetujuan, hak anda dan perkara yang anda setujui akan dimaklumkan dengan jelas kepada anda. Apabila anda memberikan persetujuan, anda boleh menarik balik ini pada bila-bila masa dengan menghubungi wakil privasi data kami.
Dalam sesetengah situasi, kami mungkin meminta persetujuan jelas anda untuk memproses data kategori khas dan sabitan jenayah untuk menyediakan perkhidmatan kami. Apabila kami memerlukan persetujuan yang jelas untuk pemprosesan data ini, hak anda dan perkara yang anda setujui akan dimaklumkan dengan jelas kepada anda. Apabila anda memberikan persetujuan, anda boleh menarik balik ini pada bila-bila masa dengan menghubungi wakil privasi data kami.
Kami akan mengekalkan data peribadi anda pada akhir mana-mana perjanjian kontrak untuk tempoh 7 tahun. Kami akan mengekalkan data kategori khas dan sabitan jenayah untuk tempoh 7 tahun. Di mana anda telah mengadu tentang perkhidmatan yang anda terima, kami akan mengekalkan data anda untuk tempoh 7 tahun. Apabila anda telah menghubungi kami untuk butiran perkhidmatan dan produk kami, kami akan menyimpan data peribadi anda selama 7 tahun. Apabila anda atau agensi penguatkuasaan undang-undang memaklumkan kami mengenai sebarang penyiasatan aktif atau kemungkinan pendakwaan jenayah, kami akan mematuhi keperluan undang-undang apabila mengekalkan data ini.
Pengekalan data adalah perlu jika diperlukan untuk tujuan kontrak, undang-undang atau kawal selia atau untuk kepentingan perniagaan kami yang sah untuk analisis statistik (profil) dan tujuan pembangunan dan pemasaran produk.
Kadangkala kami mungkin perlu menyimpan data anda lebih lama, contohnya jika kami mewakili anda atau mempertahankan diri kami dalam pertikaian undang-undang atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau jika terdapat bukti bahawa aduan pada masa hadapan mungkin berlaku.
Sila hubungi wakil privasi data kami jika anda membantah penggunaan, atau anda mempunyai sebarang soalan berkaitan penggunaan, data anda, penyimpanan data peribadi anda. Anda boleh menarik diri daripada menerima perkhidmatan pemasaran dengan menghantar e-mel cs@oneproglobal.com.
PEMINDAHAN DATA PERIBADI ANTARABANGSA
Kami mungkin memindahkan data anda kepada pihak ketiga yang berpangkalan di luar Kawasan Mauritius. Ini adalah perlu untuk tujuan mentadbir perniagaan dan/atau menguruskan pelaburan anda. Pihak tersebut tidak dibenarkan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan lain selain daripada apa yang telah dipersetujui dengan kami. Pihak ini juga dikehendaki melindungi data peribadi anda melalui penggunaan langkah keselamatan data teknikal dan organisasi yang sesuai dan dilarang daripada mendedahkan atau berkongsi data anda dengan pihak ketiga yang lain tanpa kebenaran kami terlebih dahulu, atau melainkan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
Sila hubungi wakil privasi data kami untuk senarai negara dan organisasi data peribadi anda mungkin dipindahkan ke dan/atau untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data anda.
HAK ANDA
individu diberikan hak undang-undang yang mengawal penggunaan data peribadi mereka. Ini memberi individu hak untuk memahami data peribadi yang berkaitan dengan mereka yang disimpan, untuk tujuan apa, bagaimana ia dikumpul dan digunakan, dengan siapa ia dikongsi, di mana ia berada, untuk membantah pemprosesannya, untuk membetulkan data jika tidak tepat, untuk mengambil salinan data dan meletakkan sekatan pada pemprosesannya. Individu juga boleh meminta pemadaman data peribadi mereka.
Hak ini dikenali sebagai Hak Individu di bawah Akta Perlindungan Data 2018. Senarai berikut memperincikan hak ini:
• Hak untuk dimaklumkan tentang data peribadi yang sedang diproses;
• Hak akses kepada data peribadi anda;
• Hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda;
• Hak untuk menyekat pemprosesan data peribadi anda;
• Hak untuk membetulkan data peribadi anda;
• Hak untuk memadamkan data peribadi anda;
• Hak untuk mudah alih data (untuk menerima salinan elektronik data peribadi anda);
• Hak yang berkaitan dengan pembuatan keputusan automatik termasuk pemprofilan.
Individu boleh melaksanakan Hak Individu mereka pada bila-bila masa. Seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, kami tidak akan mengenakan bayaran untuk memproses permintaan ini, namun jika permintaan anda dianggap berulang, tidak berasas sepenuhnya dan/atau berlebihan, kami berhak untuk mengenakan bayaran pentadbiran yang berpatutan.
Dalam melaksanakan Hak Individu anda, anda harus memahami bahawa dalam beberapa situasi kami mungkin tidak dapat memenuhi permintaan anda sepenuhnya, contohnya jika anda membuat permintaan untuk kami memadamkan semua data peribadi anda, kami mungkin dikehendaki menyimpan beberapa data untuk cukai, pencegahan jenayah dan untuk tujuan kawal selia dan undang-undang lain.
Anda harus faham bahawa apabila menggunakan hak anda, kepentingan awam atau kepentingan penting yang besar mungkin mengambil contoh daripada sebarang permintaan yang anda buat. Selain itu, jika kepentingan ini dikenakan, kami dikehendaki oleh undang-undang untuk memberikan akses kepada data ini untuk penguatkuasaan undang-undang, undang-undang dan/atau perkara berkaitan kesihatan.
Aliran data dalam sektor pelaburan adalah rumit dan kami meminta anda untuk mengingati perkara ini apabila menggunakan ‘hak anda untuk mengakses maklumat anda. Apabila kami mungkin bergantung pada organisasi lain untuk membantu memenuhi permintaan anda, ini mungkin memberi kesan pada skala masa.
Jika anda memerlukan maklumat lanjut tentang Hak Individu anda atau anda ingin melaksanakan Hak Individu anda, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel cs@oneproglobal.com.
MELINDUNGI DATA ANDA
Kami akan mengambil semua langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi kerahsiaan, integriti, ketersediaan dan ketulenan data anda, termasuk apabila berkongsi data anda dalam kumpulan syarikat kami dan pihak ketiga yang dibenarkan.
ADUAN
Jika anda tidak berpuas hati dengan mana-mana aspek cara kami memproses data peribadi anda, sila hubungi wakil privasi data kami. Anda juga mempunyai hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data Mauritius, Pejabat Pesuruhjaya Maklumat (ICO).
BAGAIMANA NAK HUBUNGI KAMI?
Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Notis ini, penggunaan data anda dan Hak Individu anda sila hubungi kami di cs@oneproglobal.com.

Bersedia untuk berdagang dengan ONEPRO

Kami menjadikan perdagangan mudah dan boleh diakses.

ONEPRO menawarkan platform sedia untuk diperdagangkan supaya pengguna mempunyai

fleksibiliti untuk menikmati dagangan pada bila-bila masa, di mana sahaja, dan pada mana-mana peranti

BUKA AKAUN SEKARANG

Kerap Ditanya

Bolehkah saya membuka akaun demo?

Ya, sesiapa sahaja boleh melakukan ini dengan beberapa langkah mudah. Buka akaun Demo untuk menguji sistem mesra pengguna OnePro. Mula berdagang sekarang tanpa mempertaruhkan wang anda, anda boleh mendaftar melalui pautan berikut:

Bolehkah saya membuka Akaun Dagangan Langsung secara langsung?

Ya sudah tentu. daftar untuk akaun dagangan melalui pautan ini:

Bagaimanakah cara menukar kata laluan?

Untuk memulihkan kata laluan anda, sila gunakan butang ‘Lupa Kata Laluan’ dari halaman log masuk anda dan ikut arahan.

Bagaimanakah cara saya mendepositkan ke dalam akaun saya?

Kami menawarkan pelbagai kaedah pembayaran termasuk kad kredit/debit, dompet dalam talian seperti Neteller dan Skrill , Perfect Money, Bitcoin, Tether, perbankan dalam talian dan pindahan kawat bank. Untuk melihat senarai penuh kaedah deposit dan cara meneruskan proses melalui pautan ini.

Apakah deposit minimum untuk akaun?

Deposit minimum untuk kedua-dua akaun Standard dan VIP ialah $100 atau setara. Deposit minimum untuk akaun ECN ialah $1000 atau setara.

Bagaimanakah cara saya mengeluarkan dana daripada akaun saya?

Anda boleh menarik diri dari Kawasan Pelanggan anda di sini:
Sila ambil perhatian, anda perlu mengeluarkan jumlah deposit anda yang sama dengan kaedah yang sama. Apabila deposit telah dikeluarkan, anda boleh menggunakan kaedah alternatif untuk mengeluarkan keuntungan.

Apakah jenis akaun yang ada pada OnePro?

Kami menawarkan akaun Standard, VIP, ECN dan Islamik. Untuk perbandingan setiap akaun di sini melalui pautan berikut:

Dokumen manakah yang saya perlukan untuk membuka akaun?

Untuk meluluskan akaun anda, kami memerlukan:

Apakah akaun dagangan yang sesuai untuk saya?

OnePro menawarkan pelbagai jenis akaun yang direka untuk memenuhi keperluan pedagang anda. Jika anda seorang pemula tanpa pengalaman perdagangan, kami mengesyorkan membuka akaun Demo terlebih dahulu. Bagi mereka yang biasa dengan perdagangan, anda boleh mendaftar melalui akaun Standard. Untuk profesional sebenar, kami mencadangkan akaun ECN. Mereka yang mahukan bebas Swap atau yuran faedah, kami menawarkan anda akaun Islamik. Untuk butiran lanjut tentang akaun kami, di sini:

Berapa lama masa yang diambil untuk mendeposit/menerima dana?

Ini bergantung pada kaedah yang anda gunakan. Biasanya kaedah dalam talian adalah segera, manakala pemindahan bank mungkin mengambil masa beberapa hari. Sila lihat pautan berikut:

Adakah anda menawarkan sebarang bonus semasa pembukaan akaun?
Di manakah saya boleh mendapatkan butiran log masuk saya?
Apa itu forex?